Slovensky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Slovpack Bratislava spol. s r.o., so sídlom Vlčie Hrdlo, 820 03 Bratislava 23, Slovenská republika, IČO: 35 848 294, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 27823/B.

 

I. Pôsobnosť všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP„) upravujú všetky právne vzťahy vzniknuté na základe kúpnych zmlúv uzatvorených medzi obchodnou spoločnosťou Slovpack Bratislava spol. s r.o. (ďalej len „predávajúci„) – a druhou zmluvnou stranou (ďalej len „kupujúci„).

2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých kúpnych zmlúv (bez ohľadu na spôsob uzavretia či ich formu) uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim. Spoločne s kúpnou zmluvou predstavujú VOP úplnú dohodu zmluvných strán. Kupujúci uzatvorením akejkoľvek kúpnej zmluvy s predávajúcim potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s týmito VOP, akceptuje ich a bude ich dodržiavať.

3. Akákoľvek ústne alebo písomné vyhlásenia, záruky, rokovania, obchodné súťaže, oznámenia o zámeroch a obchodná prax výslovne neuvedené či výslovným odkazom nezahrnuté v kúpnej zmluve či v týchto VOP nebudú pre žiadnu zmluvnú stranu záväzné. Každá zo zmluvných strán vyhlasuje, že sa neopiera ani nebola ovplyvnená žiadnymi vyhláseniami druhej zmluvnej strany, ktoré nie sú obsiahnuté v kúpnej zmluve či v týchto VOP. Výslovne platí, že kúpna zmluva spoločne s VOP nahrádza všetky predchádzajúce písomné či ústne dohody akéhokoľvek charakteru, záväzky, plány, programy, obchodné súťaže, oznámenia o zámeroch a všetky ďalšie dokumenty týkajúce sa dodávok tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré boli predmetom úvah či rokovania zmluvných strán pred uzavretím príslušnej kúpnej zmluvy.

4. V prípade rozporov medzi kúpnou zmluvou a ustanoveniami týchto VOP majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred rozpornými ustanoveniami VOP. Zmluvné strany týmto výslovne potvrdzujú, že obchodné podmienky kupujúceho sa nebudú aplikovať na zmluvné vzťahy upravené týmito VOP, pokiaľ nebude v príslušnej kúpnej zmluve výslovne dohodnuté inak.

5. Obchodné podmienky kupujúceho sú pre zmluvné vzťahy založené kúpnou zmluvou neúčinné a neaplikovateľné s výnimkou prípadov, keď predávajúci vyjadrí svoj predchádzajúci výslovný písomný súhlas s aplikáciou vybraných konkrétnych ustanovení obchodných podmienok kupujúceho.

6. Týmito VOP sa neriadia práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnych zmlúv, v ktorých zmluvné strany ich použitie osobitnou písomnou dohodou výslovne vylúčili.

 

II. Predmet VOP

1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý predávajúci dodáva v rámci predmetu svojho podnikania na základe objednávok kupujúceho a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať, prijať ho do svojho vlastníctva a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho.

3. Ak predávajúci akceptuje objednávku s dodatkami, výhradami, obmedzeniami a/alebo inými zmenami, je kupujúci povinný svoj nesúhlas s takýmito zmenami potvrdiť predávajúcemu do 24 hodín odo dňa doručenia objednávky s dodatkami, výhradami a/alebo inými zmenami. Ak tak kupujúci neurobí, považuje predávajúci zmeny za odsúhlasené a prijme objednávku s týmito zmenami.

4. Následné zmeny objednávky, zmeny množstva objednaného tovaru alebo zrušenie objednávky zo strany kupujúceho budú možné iba na základe dohody s predávajúcim.

5. K zrušeniu objednávky môže dôjsť aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

 

III. Kúpna cena

1. Kúpna cena je cena tovaru, ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak.

2. Kúpna cena bude medzi zmluvnými stranami dohodnutá na základe objednávky kupujúceho (bez ohľadu na spôsob alebo jej formu), a to tak, že predávajúci v potvrdení objednávky potvrdí aj kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke kupujúcim v súlade s cenníkom predávajúceho, ktorý je účinný ku dňu doručenia objednávky. V prípade, ak predávajúci nepotvrdí kúpnu cenu uvedenú v objednávke, ale uvedie inú výšku kúpnej ceny, pokiaľ kupujúci nevyjadrí do 24 hodín od potvrdenia objednávky so zmenenou kúpnou cenou predávajúcim svoj nesúhlas s kúpnou cenou uvedenou predávajúcim, platí kúpna cena tovaru potvrdená v objednávke predávajúcim. V prípade, že nebude kúpna cena medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne dohodnutá platí, že kupujúci kupuje objednaný tovar za ceny uvedené v cenníku predávajúceho účinného v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar za dohodnutú kúpnu cenu a ak nie je dohodnutá za cenu, ktorú má predávajúci uvedenú v jeho cenníku v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ustanovenia § 356 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) sa nebudú uplatňovať.

 

IV. Dodanie tovaru

1. Spôsob dodania tovaru, dodacie lehoty a miesto dodania je dojednané v kúpnej zmluve. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť k tovaru vlastnícke právo. Dodaný tovar bude balený, uložený a riadne zabezpečený pre účel prepravy.

2. Miestom plnenia dodania tovaru je miesto odovzdania tovaru kupujúcemu alebo prvému dopravcovi k preprave v dohodnutom mieste. Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, je miestom plnenia sídlo predávajúceho. V prípade dodania na iné miesto je kupujúci povinný riadne zabezpečiť bezpečný prístup pre dopravný prostriedok, ktorým sa tovar prepravuje z verejnej komunikácie do miesta dodania a bezpečný odchod dopravného prostriedku späť na verejnú komunikáciu. Kupujúci je taktiež povinný zabezpečiť plynulú vykládku tovaru a to tak, aby všetok dodaný tovar mohol byť plynulo a čo najrýchlejšie, bez nutnosti prerušenia, vyložený a nebola pritom znehodnotená kvalita tovaru.

3. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, je predávajúci oprávnený sa s dodaným množstvom odchýliť od kúpnej zmluvy, ak odchýlka medzi množstvom uvedeným v kúpnej zmluve a skutočne dodaným množstvom tovaru nepresiahne 20% hodnoty uvedenej v kúpnej zmluve. Predávajúci má nárok na zaplatenie kúpnej ceny za tovar skutočne dodaný. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než koľko je povinný dodať podľa kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený prijatie prebytočného tovaru pri jeho prevzatí odoprieť. Ak tak neurobí pri prevzatí tovaru a zároveň túto skutočnosť neuvedie písomne v dodacom liste či inom doklade, platí, že kupujúci prebytočné množstvo tovaru prijal a je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu určenú z jednotkovej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve.

4. Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, je predávajúci oprávnený dodať tovar aj pred stanoveným termínom dodania. Predávajúci je oprávnený dodať aj len časť tovaru a kupujúci nesmie toto čiastočné plnenie kúpnej zmluvy odmietnuť.

5. Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať a prevzatie potvrdiť v dodacom liste alebo v iných prepravných alebo výdajných dokladoch. Túto povinnosť má aj v prípade, že má výhrady k uskutočneniu dodania tovaru či k tovaru samotnému. Akékoľvek výhrady je kupujúci povinný uviesť v dodacom liste.

6. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený podľa svojej voľby buď uložiť tovar na náklady a riziko kupujúceho, alebo od kúpnej zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť. V prípade uloženia tovaru sa považuje tretí kalendárny deň nasledujúci po dni uloženia za deň dodania tovaru. Kupujúci je v takom prípade, okrem povinnosti uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu, povinný uhradiť predávajúcemu taktiež náklady vzniknuté v súvislosti s uložením tovaru. Nároky zmluvných strán sa potom riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7. Pri omeškaní predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy len v tom prípade, ak predávajúceho po jeho omeškaní riadne vyzve na splnenie jeho povinností, určí mu na to dodatočnú primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 pracovných dní, a predávajúci tovar v takto dodatočne poskytnutej lehote nedodá. Kupujúci je povinný upozorniť vo svojej výzve predávajúceho na svoj úmysel od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade neupozornenia na možnosť od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť nemá kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8. Predávajúci však nie je v omeškaní so svojou povinnosťou včas dodať tovar, ak je toto omeškanie spôsobené skutočnosťami, ktoré nastali nezávisle na vôli predávajúceho (tzv. vyššia moc). Za také skutočnosti zmluvné strany považujú najmä rozhodnutia alebo iné opatrenia verejnej správy, štrajky, výluky či iné dopravné obmedzenia na predmetných komunikáciách, ako aj iné náhodné a objektívne neodvrátiteľné udalosti vzniknuté na strane predávajúceho alebo jeho zmluvných partnerov, ktorých plnenie je v príčinnej súvislosti s plnením záväzku predávajúceho voči kupujúcemu.

9. Termín dodania tovaru sa automaticky predlžuje v prípade

(i) omeškania kupujúceho s úhradou (a) kúpnej ceny či jej časti, (b) akýchkoľvek dodatočných nákladov, na zaplatenie ktorých vznikol predávajúcemu nárok podľa kúpnej zmluvy či týchto VOP, (c) náhrady škôd, na ktoré vznikol predávajúcemu nárok podľa kúpnej zmluvy či týchto VOP;

(ii) omeškania kupujúceho s plnením akýchkoľvek jeho povinností uvedených v kúpnej zmluve či týchto VOP podmieňujúce plnenie predávajúceho, napr. predloženie technických podkladov a iných dokumentov, výkresov či návrhov;

(iii) vyššej moci podľa predchádzajúceho odseku; a

(iv) pozastavenia plnenia povinností predávajúceho z kúpnych zmlúv podľa článku 6 ods. 8 VOP; a to o rozumnú a primeranú dobu zohľadňujúcu aktuálne kapacitné možnosti predávajúceho, najmenej však o dobu príslušného omeškania kupujúceho, trvanie vyššej moci alebo pozastavenia plnenia povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy.

10. Dodanie sa považuje za splnené prevzatím tovaru kupujúcim v mieste dodania a potvrdením dodacieho listu alebo okamihom, keď kupujúci odmietol prevziať tovar alebo neprevzal tovar v mieste dodania tovaru alebo okamihom keď kupujúci odmietol potvrdiť dodací list. Kupujúci je viazaný potvrdením dodacieho listu osobou nachádzajúcou sa v mieste dodania tovaru, bez ohľadu na to, aký vzťah má táto osoba ku kupujúcemu a či je oprávnená tovar prevziať.

11. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci prevezme tovar od predávajúceho alebo kedy ho predávajúci odovzdá prvému dopravcovi, ktorý pre kupujúceho zabezpečuje prepravu tovaru. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho prvým dňom omeškania kupujúceho. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru kupujúcim prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho týmto odmietnutím. Škody na tovare, ktoré vznikli po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemajú vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 

V. Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo k tovaru dodaného kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy a týchto VOP nadobudne kupujúci okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny. Do okamihu prevodu vlastníckeho práva je kupujúci povinný nezasahovať neprimerane do vlastníckeho práva predávajúceho a na výzvu predávajúceho jeho vlastnícke právo ochraňovať. Kupujúci je oprávnený s tovarom manipulovať (spracovať, predať, použiť k vlastným potrebám a pod.) až po nadobudnutí vlastníckeho práva, pokiaľ nie je výslovne a písomne dohodnuté inak.

 

VI. Platobné podmienky a sankcie za omeškanie s úhradou kúpnej ceny

1. Ak nie je v kúpnej zmluve (objednávke) dohodnuté inak, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu vo výške stanovenej dohodou zmluvných strán podľa čl. III. ods. 2 týchto VOP.

2. Predávajúci je oprávnený vystaviť a odovzdať kupujúcemu daňový doklad (faktúru) buď súčasne s dodaním tovaru, alebo kedykoľvek po dodaní tovaru. V prípade čiastočného dodania je potom oprávnený fakturovať ním dodanú časť tovaru. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Predávajúci je oprávnený zaslať kupujúcemu faktúru aj v elektronickej podobe.

3. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v lehotách dohodnutých v kúpnej zmluve. Ak nebude lehota v kúpnej zmluve dohodnutá, je kupujúci povinný kúpnu cenu uhradiť po dodaní tovaru, a to najneskôr do 14 dní odo dňa dodania tovaru.

4. Kupujúci je povinný plniť všetky peňažné pohľadávky predávajúceho bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho. Za okamih zaplatenia fakturovanej čiastky sa považuje okamih, kedy bola príslušná suma úplne pripísaná na bankový účet predávajúceho.

5. Bankové poplatky kupujúceho spojené s platbami predávajúcemu hradí kupujúci. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že kupujúci nebude mať nárok na akékoľvek zvýhodnenie v prípade, že uhradí kúpnu cenu alebo jej časť pred okamihom jej splatnosti.

6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že kupujúci nie je oprávnený pozdržať žiadnu platbu akejkoľvek časti kúpnej ceny z dôvodu vád tovaru alebo iných uplatňovaných nárokov kupujúceho voči predávajúcemu.

7. Ak bude kupujúci v omeškaní s úhradou svojho záväzku napriek predchádzajúcej výzve predávajúceho na zaplatenie, je predávajúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

8. Predávajúci je oprávnený pozastaviť plnenie svojich zmluvných povinností voči kupujúcemu až do úplnej úhrady všetkých svojich splatných pohľadávok, ktoré má voči kupujúcemu. V takom prípade bude kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky škody, náklady a výdavky, ktoré z tohto dôvodu vznikli predávajúcemu.

9. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

 

VII. Záruky, podmienky skladovania

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v kvalite dohodnutej v kúpnej zmluve. Ak nie je dohodnuté inak, musí mať dodaný tovar vlastnosti obvyklé, ktorými sa rozumejú kvalita v súlade s príslušnou podnikovou normou predávajúceho, v súlade so systémom riadenia podľa STN EN ISO 9001: 2009 a musí zodpovedať obvyklej kvalite danej technológiou spracovania, dohodnutým použitým materiálom a kvalitou vstupných výrobných podkladov predkladaných kupujúcim. Kupujúci podpisom týchto VOP prehlasuje a potvrdzuje, že sa pred ich podpisom oboznámil s príslušnými podnikovými normami predávajúceho, ktoré upravujú kvalitu vyrábaného tovaru, vrátane tolerovaných výrobných odchýlok.

2. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru v okamihu jeho dodania. Chyby tovaru, ktoré možno zistiť pri jeho prehliadke, je kupujúci povinný vytknúť už v dodacom liste. Rovnako tak je povinný vytknúť aj plnenie iného ako objednaného druhu tovaru či dodanie zjavne iného množstva tovaru, než aké bolo objednané.

3. Iné vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, kedy tieto mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr do 10 dní odo dňa dodania tovaru. Tieto chyby je nutné uplatniť písomne v sídle predávajúceho. Oznámenie o chybách musí obsahovať číslo kúpnej zmluvy (prípadne faktúry), popis vady a/alebo presné určenie, ako sa chyba prejavuje, spôsob jej zistenia, počet chybných kusov, akékoľvek možné označenie chybného tovaru pre jeho identifikáciu odkazom na paletový a kontrolný list a fotodokumentáciu chybného tovaru. Kupujúci je povinný pri reklamácii chybného tovaru spolu s písomnou reklamáciou dodať predávajúcemu vzorku chybného tovaru.

4. Pokiaľ vada tovaru nie je oznámená včas vo vyššie uvedených lehotách, všetky práva kupujúceho spojené s predmetnou vadou zanikajú. Pokiaľ kupujúci neoznámi výskyt chyby podľa predchádzajúceho odseku v lehote tam stanovenej, bude zodpovedný za všetky škody vzniknuté na tovare a inom majetku kupujúceho či tretích osôb.

5. Kupujúci je povinný v prípade výskytu chyby tovaru ponechať v stave, v akom boli vady zistené, po dobu primerane nutnú na preskúmanie existencie a posúdenie chýb zo strany predávajúceho. Kupujúci sa nemôže domáhať práv z chybného plnenia, ak dodaný tovar sám vydá do nebezpečenstva znehodnotenia, zmieša ho s iným obdobným tovarom či ho použije tak, že zistenie príčin vád bude znemožnené alebo sťažené alebo ak tovar bude naložený do znečistených dopravných prostriedkov.

6. Ak bude kupujúci vykonávať kontrolu kvality tovaru akostnými skúškami či skúškami fyzikálnych, mechanických, chemických či iných vlastností, je povinný na vykonanie tejto skúšky písomne prizvať v dostatočnom predstihu zástupcu predávajúceho; ak tak neurobí, nebude táto skúška relevantná z hľadiska určenia vád predmetného tovaru.

7. Kupujúci má nároky z riadne uplatnených práv z chybného plnenia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka s tým, že v prípade vytknutia vady je povinný určiť predávajúcemu primeranú lehotu, v ktorej predávajúci buď dodá náhradný tovar, alebo vady odstráni. Takto poskytnutá lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Iba v prípade márneho uplynutia tejto lehoty kvôli skutočnostiam na strane predávajúceho má kupujúci právo za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom buď požadovať zľavu z kúpnej ceny tovaru, alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak sa týkajú vady len časti dodaného tovaru, je kupujúci oprávnený pri splnení podmienok stanovených Obchodným zákonníkom odstúpiť od kúpnej zmluvy len čiastočne v rozsahu zodpovedajúcom množstvu chybného tovaru. Kupujúci svoje prípadné nároky z chybného plnenia nie je oprávnený započítať proti nárokom predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.

8. Kupujúci je povinný predávajúcemu bezplatne poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu odstráneniu vady.

9. Záruku za akosť predávajúci poskytuje iba v prípade, ak je táto písomne dohodnutá alebo ak tak vyhlási predávajúci písomne jednostranným právnym úkonom, najmä v záručnom liste.

10. Kupujúci je povinný tovar kúpený od predávajúceho skladovať v suchom a temperovanom sklade, kde vnútorná teplota skladu nikdy neklesne pod 5 stupňov Celzia a nestúpne nad 35 stupňov Celzia. Kupujúci je povinný chrániť zakúpený tovar pred škodlivými vplyvmi, ako je tepelné sálanie, priame slnečné žiarenie, mechanické poškodenie, vplyv organických látok, rozpúšťadiel a ďalších chemických látok a pod. Kupujúci nesmie výrobky predávajúceho skladovať vo voľných skladoch. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti kupujúceho opísanej v tomto odseku nezodpovedá predávajúci za akékoľvek chyby dodaného tovaru.

 

VIII. Ostatné ustanovenia

1. Predávajúci uzavrel zmluvu o plnení vyhradených povinností – obaly so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 979 798, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3815/B a plní svoje povinnosti zabezpečiť spätný odber a využitie odpadu z obalov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu za akékoľvek škody, vrátane všetkých zmluvných pokút, ktoré môžu kupujúcemu vzniknúť pri plnení kúpnej zmluvy z jedného alebo viacerých porušení zmluvných či zákonných povinností predávajúceho, nesmie prekročiť dvadsať päť percent (25%) kúpnej ceny bez DPH.

3. Limitácia škody dohodnutá v predchádzajúcom odseku sa nebude aplikovať v prípade, že škoda bola spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

4. Odstúpením od zmluvy kúpna zmluva zaniká. Odstúpením ani ukončením kúpnej zmluvy iným spôsobom však nezanikajú (i) nároky na náhradu škody vzniknutej porušením kúpnej zmluvy, (ii) nároky na uhradenie zmluvných pokút alebo úrokov z omeškania podľa kúpnej zmluvy alebo týchto VOP, (iii) peňažné pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu vzniknuté na základe či v súvislosti s kúpnou zmluvou, (iv) dojednania o voľbe práva a riešenia sporov, (v) ustanovenia, ktoré riešia vzťahy medzi zmluvnými stranami po odstúpení od kúpnej zmluvy, (vi) ustanovenia týkajúce sa takýchto práv a povinností, z povahy ktorých vyplýva, že majú zmluvné strany zaväzovať aj po ukončení kúpnej zmluvy.

5. Po odstúpení od kúpnej zmluvy budú vzájomné nároky zmluvných strán riešené nasledujúcim spôsobom:
Platí, že v prípade akéhokoľvek odstúpenia od kúpnej zmluvy si kupujúci ponechá všetok tovar, ku ktorému nadobudol vlastnícke právo, a ďalej bude povinný prevziať všetok tovar, pri ktorom došlo k dodaniu v súlade s kúpnou zmluvou a týmito VOP, a ďalej, ak je to technicky možné, tiež všetok objednaný tovar. Všetok tovar podľa predchádzajúcej vety bude kupujúci povinný predávajúcemu zaplatiť v súlade s kúpnou zmluvou, pokiaľ tak ešte neurobil. Náklady vzniknuté predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy ponesie kupujúci.
6. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania.

7. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu budú zo strany predávajúceho zachované všetky autorské práva súvisiace s využívaním jeho dát či textov, ktoré poskytol predávajúcemu ako podklad na výrobu tovaru.

8. Kupujúci nesie všetku zodpovednosť za dodržiavanie a ochranu autorských, licenčných alebo podobných práv tretích osôb. Kupujúci sa zaväzuje, že do objednávky umiestni iba dáta, texty, obrázky, fonty či iný materiál, ku ktorým má právo užívania buď sám, alebo má na ich použitie súhlas ich autora alebo oprávneného vlastníka. V prípade, že by sa kedykoľvek ukázalo toto vyhlásenie kupujúceho ako nepravdivé, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetku škodu, ktorá vznikla predávajúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti. Škodou sa v zmysle tohto dojednania rozumie najmä akákoľvek sankcia uložená na základe rozhodnutia orgánov štátnej správy, súdov či úradov, ale rovnako aj všetky náklady predávajúceho spojené s obranou proti týmto rozhodnutiam, vrátane nákladov spojených s právnym zastúpením, úhradou súdnych či správnych poplatkov, nákladov na vyhotovenie znaleckých posudkov, a pod.

9. Ak kupujúci dodá predávajúcemu svoje potlačové formy alebo akékoľvek podklady pre výrobu potlačových foriem, predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú použitím týchto štočkov.

10. Ak odsúhlasí kupujúci správnosť tlačovej korektúry, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú použitím tlačovej formy vyrobenej podľa odsúhlasenej tlačovej korektúry.

11. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade straty dátových súborov v priebehu spracovania, predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spojené s vytvorením podkladov pre objednávku (prípravu dát).

12. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odmietnuť objednávku tovarov a spracovanie tovaru, ako aj v jeho spracovaní nepokračovať, ak obsahuje obrazový či iný materiál, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecnými pravidlami morálky – najmä pornografiu, detskú pornografiu, zobrazené násilie na ľuďoch, zvieratách, apod.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Ak kúpna zmluva alebo tieto VOP pre konkrétne zmluvné ustanovenie, podmienku či termín výslovne nestanoví inak, akékoľvek úpravy kúpnej zmluvy a jej podmienok môžu byť vykonané len formou písomného číslovaného a datovaného dodatku, ktorý musí byť riadne podpísaný osobami oprávnenými konať za zmluvné strany.

2. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim budú rozhodované príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

3. Právne vzťahy medzi účastníkmi sa riadia slovenským právnym poriadkom s vylúčením kolíznych noriem v rozsahu, v akom to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy.

4. Ak je na strane kupujúceho viac účastníkov, sú títo povinní plniť všetky svoje záväzky z kúpnych zmlúv uzatvorených s predávajúcim spoločne a nerozdielne. Ktorýkoľvek z kupujúcich je oprávnený požadovať od predávajúceho splnenie jeho povinností, je však povinný predložiť písomné poverenie od ostatných kupujúcich k prijatiu plnenia; bez ohľadu na splnenie tejto povinnosti splní predávajúci svoje záväzky z kúpnych zmlúv (objednávok) plnením voči ktorémukoľvek z kupujúcich.

5. Jednotlivé ustanovenia kúpnej zmluvy a týchto VOP sú navzájom nezávislé. Ak niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy alebo týchto VOP bude vyhlásené za neprípustné, neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní takéto ustanovenie platnosť ani vykonateľnosť ostatných ustanovení kúpnej zmluvy ani týchto VOP. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že všetky neprípustné, neplatné a nevykonateľné ustanovenia kúpnej zmluvy a týchto VOP nahradia ustanoveniami a podmienkami prípustnými, platnými a vykonateľnými, ktorých zmysel a účel bude čo najbližší pôvodným neprípustným, neplatným či nevykonateľným ustanoveniam.

6. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek vykonať zmeny VOP, ktoré nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na webovej stránke predávajúceho. Novo uzatvárané kúpne zmluvy sa budú vždy riadiť aktuálnym znením VOP dostupným na www.slovpack.sk. Kupujúci sa zaväzuje pred odoslaním objednávky ohľadom každej novej kúpnej zmluvy preveriť na webovej stránke predávajúceho, či nedošlo k zmene Na už uzatvorené kúpne zmluvy sa nové znenie VOP bude aplikovať, ak s tým vyjadria obe zmluvné strany písomný súhlas.

7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť v deň ich zverejnenia na webových stránkach predávajúceho www.slovpack.sk. 
    Where we are

Slovpack Bratislava spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava 23
Contacts

phone: +421 (2) 4055 6345
fax: +421 (2) 4524 4841
e-mail: slovpack@slovpack.sk 
 

Táto webstránka používa cookies, ktoré sú určené
výhradne pre správnu funkcionalitu webstránky.